Shop
Ponderosa Pine—Pinus ponderosa var. ponderosa
Ponderosa Pine—Pinus ponderosa var. ponderosa

Pine, Ponderosa (Pacific)

Pinus ponderosa var. ponderosa